­NIŠ: Uhapšen K.M. (39) zbog pljačke kladionice!

Niš – Pod sum­njom da je iz­vr­šio te­šku kra­đu, po­li­ci­ja je uhap­si­la K. M. (39) iz Ni­ša.


Sum­nja se da je po­čet­kom mar­ta u jed­noj kla­di­o­ni­ci u Ni­šu ukrao ko­ver­tu sa nov­cem, a za­tim i ključ ko­jim je ot­klju­čao sef slot-ma­ši­ne. Us­peo je da ot­klju­ča sef i iz nje­ga uzme sav no­vac ko­ji je na­šao. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, u ko­ver­ti i se­fu bi­lo je 325.000 di­na­ra, po­sle če­ga je ovaj Ni­šli­ja ne­stao.

Po­li­ci­ja je us­pe­la da ga iden­ti­fi­ku­je i or­ga­ni­zu­je po­tra­gu za njim. Skri­vao se kod pri­ja­te­lja i pre dva da­na po­ja­vio se u cen­tru gra­da. Od­mah je uhap­šen. Još se ne zna šta je bi­lo sa opljač­ka­nim nov­cem.

Hypetv.rs/D.M.A.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar

Your email address will not be published.


*