NOVI BEOGRAD: V. K. (30) hteo da skoči sa devoj­kom sa de­ve­tog spra­ta!

Mu­ška­rac uhva­tio de­voj­ku oko stru­ka, iz­vu­kao je na te­ra­su i re­kao joj da će da sko­če za­jed­no, a po­tom s te­ra­se de­ve­tog ska­kao na te­ra­se ni­žih spra­to­va.

Po­li­ci­ja je po na­lo­gu Tre­ćeg osnov­nog jav­nog tu­ži­la­štva u Be­o­gra­du od­re­di­la za­dr­ža­va­nje tri­de­se­to­go­di­šnjem V. K. zbog kri­vič­nog de­la ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti.


On se te­re­ti da je prek­si­noć, u svom sta­nu u No­vom Be­o­gra­du, u ko­jem se na­la­zio sa ošte­će­nom J. M. (28) i sve­do­kom L. Đ. (23), uhva­tio de­voj­ku oko stru­ka, iz­vu­kao je na te­ra­su i re­kao joj da će da sko­če za­jed­no, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

De­voj­ka se opi­ra­la i za­do­bi­la je la­ke te­le­sne po­vre­de, kao i sve­dok ko­ji je spre­čio uhap­še­nog da ura­di ono što je na­me­ra­vao.

V. K. je po­tom, kr­vav, s te­ra­se de­ve­tog ska­kao na te­ra­se ni­žih spra­to­va. Ti­me je iza­zvao ve­li­ku uz­ne­mi­re­nost gra­đa­na ko­ji su se oku­pi­li is­pred zgra­de i po­zva­li po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke ko­ji su ga od­mah uhap­si­li.

Na dru­štve­nim mre­ža­ma ubr­zo se po­ja­vio i sni­mak na ko­jem se vi­di ka­ko mla­dić vi­si s te­ra­se de­ve­tog spra­ta i spu­šta se sve do pe­tog spra­ta. Po­je­di­ni sta­na­ri zgra­de s ne­ve­ri­com su po­sma­tra­li taj pri­zor.

„Da li ga je ne­ko na­pao, ne znam, ali su ga br­zo uhap­si­li. Bio sam tu. Hva­la mom­ci­ma ko­ji su bi­li tu i utr­ča­li u zgra­du. Šta je po­za­di­na pri­če, ne znam. Re­kli su da je mo­mak bio ogre­ban i kr­vav po ru­ka­ma”, na­vo­di se u opi­su snim­ka ko­ji je ob­ja­vljen na „In­sta­gra­mu”.

Autor vi­dea, mo­mak ko­ji ži­vi u toj zgra­di, na­pi­sao je da je on zvao po­li­ci­ju, kao i da su sta­na­ri do­ži­ve­li ve­li­ki stres.

„Va­žno je da ni­ko ni­je po­gi­nuo”, za­klju­čio je autor snim­ka u ob­ja­vi.

Pri­pad­ni­ci po­li­ci­je su na­kon hap­še­nja tri­de­se­to­go­di­šnja­ka iz­vr­ši­li i pre­tres nje­go­vog sta­na, u kom su pro­na­šli ma­te­ri­ju na­lik na opoj­nu dro­gu, što će bi­ti utvr­đe­no na­knad­nim ve­šta­če­njem.

V. K. će da­nas bi­ti sa­slu­šan u Tre­ćem osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du.


Hypetv.rs

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar

Your email address will not be published.


*