OSUĐENA JASMINA IZ SURČINA: Tri go­di­ne za­tvo­ra za ubi­stvo mu­ža

OSUĐENA JASMINA IZ SURČINA: Tri go­di­ne za­tvo­ra za ubi­stvo mu­ža


Ja­smi­na Ba­jo­vić osu­đe­na je jer je mu­ža ubo­la no­žem u gru­di, što je sud kva­li­fi­ko­vao kao ubi­stvo na­mah i iz­re­kao joj bla­žu ka­znu. Go­di­na­ma tr­pe­la ba­ti­ne i mal­tre­ti­ra­nje.

Ja­smi­na Ba­jo­vić osu­đe­na je na tri go­di­ne za­tvo­ra po­što ju je sud­sko ve­će Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du ogla­si­lo kri­vom za ubi­stvo su­pru­ga Mi­lo­ra­da, u no­vem­bru 2021. go­di­ne u po­ro­dič­noj ku­ći u Sur­či­nu. Ovo je dru­gi po­stu­pak pro­tiv Ba­jo­vi­će­ve s ob­zi­rom na to da je pr­vu pre­su­du, ko­jom je bi­la osu­đe­na na istu ka­znu, uki­nuo Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du.

Okri­vlje­na je mir­no sa­slu­ša­la iz­re­če­nu pre­su­du, a u sud je do­šla u prat­nji dvo­ji­ce si­no­va.

Ovo je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da na ko­ju stran­ke u po­stup­ku ima­ju pra­vo žal­be Ape­la­ci­o­nom su­du u Be­o­gra­du.

Iz­no­se­ći od­bra­nu pred su­dom, okri­vlje­na je ka­za­la da ne zna šta je pu­klo u njoj, pa je po­či­ni­la ova­kav zlo­čin.

 Pro­vo­ci­rao me je i re­kla sam mu da pre­sta­ne. Ima­la sam ve­li­ki, cr­ni, ku­hinj­ski nož u ru­ci, vi­še ne znam ni oda­kle sam ga uze­la. On je kre­nuo ka me­ni da me uda­ri, uhva­tio me je za vrat. Sklo­ni­la sam mu ru­ku i lu­pio mi je ša­mar. Re­flek­sno sam re­a­go­va­la, po­di­gla ru­ku i ubo­la ga jed­nom u gru­di– re­kla je Ja­smi­na to­kom iz­no­še­nja od­bra­ne.

Do­da­la je da je kob­nog da­na pre pod­ne ra­di­la kuć­ne po­slo­ve, a da je Mi­lo­rad iz­me­đu de­vet i de­set sa­ti oti­šao ne­gde i da se vra­tio pi­jan, oko pet sa­ti po­sle pod­ne.

– U ku­ći smo bi­li naj­mla­đi sin Ni­ko­la i ja. Po­čeo je da se sva­đa, da me vre­đa, da go­vo­ri da se šva­le­ri­šem sa dok­to­rom ko­ji me le­či. Dok sam ču­če­ći le­pi­la ta­pe­te u hod­ni­ku, on me je oša­ma­rio, a kad sam usta­la uda­rio me je još dva pu­ta. Ni­ko­la ga je sklo­nio od me­ne i od­veo u dnev­ni bo­ra­vak – is­pri­ča­la je ta­da, i dodala da nije imala nameru da ga ubije, nego je mahinalno nožem ubola supruga u afektu.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar

Your email address will not be published.


*